Một bản Rap về Tán sắc ánh sáng và Lượng tử ánh sáng đang được teen chúng mình share nhau rầm rầm nhé.