SGTT.VN - Ngoài lấy xương để nấu cao, con ngựa bạch còn bị khai thác không sót thứ gì, từ thịt, da, phổi, móng chân, bào thai, pín... để bán với giá trên trời. Số lượng ngựa bạch ở nước ta vì thế chỉ còn chưa đến 500 con. Nếu không có biện pháp bảo vệ và phát triển đàn ngựa hữu hiệu, trong tương lai, có thể chúng ta sẽ không còn thấy con ngựa trắng nữa.