Từng tham gia vào nhiều ca phẫu thuật của vị bác sĩ trưởng khoa, cô phụ tá đã chứng kiến và hiểu rất rõ những sai phạm ông này gây ra.