Có nhiều cách để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như sống giản dị, tiết kiệm; thi đua lao động, sản xuất, học tập. So với những nơi khác, việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Hội viên CCB tỉnh Bạc Liêu có những sáng tạo riêng, không chỉ là học tập thường xuyên ở từng cán bộ, đảng viên, mà đã trở thành một phong trào sâu rộng trong hội viên CCB và quần chúng nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc.