Đó là nội dung chủ yếu trong Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn do UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức ngày 14/5.