Chỉ còn ít ngày nữa, Đảng ta, dân tộc và nhân dân ta sẽ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Đây là sự kiện chính trị lớn trong tiến trình lịch sử của dân tộc ta.