ND-Là người sáng lập Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đồng thời Người cũng kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu, cá nhân chủ nghĩa trong Đảng.