Kiểm tra sự phát triển của giống lúa lai ở huyện vùng cao Sơn Động.