(Chinhphu.vn) – Căn cứ tình hình thực tiễn của Đảng và của đất nước, của thế giới, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI xác định 3 vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng ta hiện nay với mong muốn tạo ra những kết quả cụ thể rõ rệt để củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân.