ICTnews - Mỗi triều đại có thịnh có suy. Nhà Lý truyền ngôi đến đời thứ 9 là Lý Chiêu Hoàng thì triều đại chuyển sang họ Trần. Nhà Trần vẫn xây dựng hoàng thành trên nền cũ của triều Lý. Đất nước vẫn mang tên Đại Việt, tiếp tục phát triển rực rỡ hơn về mọi mặt và lập nên chiến công vang dội ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông.