Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch MTTQ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết: Những năm qua, UBMTTQ các cấp tại tỉnh BR-VT đã phối hợp với các tổ chức thành viên cùng các ngành chức năng, tổ chức 8.044 buổi tuyên truyền phổ biến, vận động thực hiện đề án 02-212 về chấp hành pháp luật, đặc biệt là phòng chống tội phạm, mại dâm, ma túy, AIDS cho hơn 450.884 lượt người tham dự ở các khu dân cư; phát hành 67.460 tài liệu tuyên truyền.