PN - Miệng nói, tay làm, bà vừa khiêng, vừa đặt bình hoa, bàn ghế... vừa "chỉ huy" các con sắp xếp lại nhà cửa.