Ngày 22/7, CTCP Bê tông 620 Châu Thới (HoSE: BT6) thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của công ty