Kết quả này tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận riêng quý II đạt 89 tỷ đồng. Tăng trưởng lợi nhuận BMP do doanh thu tăng và giá vốn giảm.