Công văn số 3108/TCT-CS ngày 06-8-2007 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.