Ảo thuật gia Dynamo đi trên dòng sông Thames như đi trên đường bộ mà không cần bất kỳ chiếc cầu hay thiết bị hỗ trợ nào.