ND - Không chỉ ở các cuộc thi ảnh cấp tỉnh, cấp khu vực, nơi đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống mà ở hầu hết các cuộc thi, liên hoan, tuyển chọn ảnh cấp quốc gia do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành ở trung ương tổ chức, ảnh về đề tài dân tộc luôn chiếm số lượng lớn trong tổng số ảnh gửi đến tham dự.