Trong những năm qua, việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở An Giang được kết hợp chặt chẽ với công tác điều động, bố trí cán bộ trên tinh thần nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó, đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương và ngăn ngừa tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí.