Ai là người đầu tiên chế tạo ra máy tính? Trần Thị Kim, Gia Lộc, Hải Dương.