Công ty đồng thời bổ nhiệm 5 thành viên khác thay thế.