SGTT.VN - Từ nay đến năm 2012 sẽ có ít nhất ba tổ chức kiểm định giáo dục của Nhà nước được thành lập và đi vào hoạt động – đó là một phần của đề án “Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011 – 2020” mà bộ Giáo dục và đào tạo mới công bố hôm 25.9. Tổng số tiền để thực hiện đề án này là gần 99 tỉ đồng.

Theo đề án, giai đoạn 2016 – 2020 ngành giáo dục sẽ tập trung củng cố hệ thống các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, hình thành các tổ chức kiểm định do tổ chức, cá nhân thành lập, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định chất lượng giáo dục và triển khai kiểm định các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, các chương trình giáo dục đại học. Bộ sẽ ban hành cơ chế để khuyến khích các cơ sở xây dựng tổ chức đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường, triển khai tự đánh giá, để đến năm 2015 có 90% số cơ sở giáo dục hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài; giai đoạn 2016 – 2020 sẽ có 95% cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục được đánh giá ngoài và xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.