Ngày 14/10/2016, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

95% don thu khieu nai, to cao duoc giai quyet - Anh 1

Ông Lý Thái Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. Ảnh Trung Hà

Trong những năm qua công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả quan trọng trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền.

Tuy nhiên, kết quả đạt được trong việc thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo vẫn còn một số hạn chế, một số cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo vi phạm thời hạn giải quyết theo luật định. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo vẫn còn bất cập, một bộ phận tinh thần trách nhiệm chưa cao, kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy hành chính Nhà nước chưa chuyển biến kịp theo yêu cầu của thực tiễn. Việc phối hợp trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của các

Trước tình hình đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/2015/CT-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Văn bản quan trọng nêu trên tạo thành một hệ thống giải pháp đồng bộ, áp dụng thống nhất trong các cấp, các ngành tại thành phố, từng bước khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện, giúp cho việc thi hành Luật khiếu nại, Luật Tố cáo ngày càng chuyển biến tích cực và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành 27 văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với địa bàn, lĩnh vực quản lý.

95% don thu khieu nai, to cao duoc giai quyet - Anh 2

Ông Hà Huy Hội - Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Kạn. Ảnh Trung Hà

Sau 4 năm thục hiện, nhìn chung tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh diễn biến không nổi cộm, gay gắt, không có khiếu nại, tố cáo phát sinh thành điểm nóng, không có khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên Trung ương. Từ 01/7/2012 đến 01/7/2016, các cơ quan hành chính Nhà nước trên toàn tỉnh tiếp nhận 1.733 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Qua phân tích, các cơ quan hành chính Nhà nước toàn tỉnh đã giải quyết 249/262 vụ việc khiếu nai, đạt tỷ lệ 95,03%. Kết quả là đã thu hồi trả lại cho nhân dân số tiền 1.932.700 đồng, thu hồi cho Nhà nước 40.000.000 đồng. Tiến hành xử lý kiểm điểm bằng hình thức phê bình trước đơn vị 04 người, phê bình trước đơn vị và cắt thi đua 02 người, khiển trách 01 người, kiểm điểm rút kinh nghiệm 02 người, minh oan cho 01 người.

Về giải quyết tố cáo, trong 4 năm qua, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 267/282 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 94,68%. Qua giải quyết tố cáo đã thu hồi cho nhà nước 100.000.000 đ, thu hồi 181m 2 đất, trả lại cho công dân 150.000 đồng. Xử lý bằng hình thức khiển trách 02 người, xuất ngũ về địa phương 01 người, giáng cấp bậc hàm 02 người, điều động đến đơn vị khác 01 người, cắt thi đua: 01 người, kiểm điểm rút kinh nghiệm 01 người.

Để có được kết quả này, hàng năm UBND tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến, tuyên truyền pháp luật, trong đó chú trọng phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó đã chú trọng pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Kết quả từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được tổng số 1.430 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục về khiếu nại, tố cáo với 79.807 lượt người tham gia.

Ông Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh thời gian qua đã góp phần đưa hai Bộ luật này vào đời sống nhân dân.

Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả hơn nữa Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các huyện, thành phố; các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cần tích cực tuyên truyền về Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Tăng cường cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Tiếp tục tổ chức tốt công tác tiếp công dân định kỳ cũng như đột xuất, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên và lâu dài. Tăng cường gặp gỡ đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết vụ việc khiếu nại, đặc biệt coi trọng việc hòa giải ngay từ cơ sở.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo nhằm chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực có tính nhạy cảm. Qua đó, nhằm góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Trung Hà