Đầu tư Thủy sản: Khối lượng thực hiện 9 tháng ước đạt 423,58 tỷ đồng, bằng 62,73% kế hoạch, giải ngân ước đạt 387,55 tỷ đồng, bằng 57,4% kế hoạch...

Đầu tư Thủy sản

Khối lượng thực hiện 9 tháng ước đạt 423,58 tỷ đồng, bằng 62,73% kế hoạch, giải ngân ước đạt 387,55 tỷ đồng, bằng 57,4% kế hoạch, trong đó:

- Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững: Khối lượng thực hiện ước đạt 258,94 tỷ đồng;

- Dự án Nâng cấp mở rộng cảng cá Bình Đại: Khối lượng thực hiện ước đạt 69,8 tỷ đồng;

- Dự án Nâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội: Khối lượng thực hiện ước đạt 61,11 tỷ đồng;

- Dự án Nâng cấp hạ tầng nuôi tôm tại Thanh Hóa: Khối lượng thực hiện ước đạt 35,7 tỷ đồng;

Đầu tư cho Giáo dục - Đào tạo, khối lượng thực hiện ước đạt 116,16 tỷ đồng, bằng 44,22% kế hoạch;

Đầu tư cho Khoa học - Công nghệ

Khối lượng thực hiện ước đạt 29,34 tỷ đồng, bằng 58,68% kế hoạch;

Đầu tư chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, khối lượng thực hiện ước đạt 2,3 tỷ đồng, bằng 18,25% kế hoạch;

Đầu tư chương trình quản lý chất lượng nông – lâm - thủy sản, khối lượng thực hiện ước đạt 7,5 tỷ đồng;

Đầu tư khác, khối lượng thực hiện ước đạt 115,44 tỷ đồng, bằng 60,83% kế hoạch.

Các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương: Khối lượng thực hiện ước đạt 169,58 tỷ đồng bằng 30,56% kế hoạch năm, trong đó:

- Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững: Khối lượng thực hiện ước đạt 9,95 tỷ đồng;

- Chương trình Phát triển thủy sản bền vững: Khối lượng thực hiện ước đạt 60,41 tỷ đồng;

- Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Khối lượng thực hiện ước đạt 20,21 tỷ đồng;

- Chương trình biển đảo: Khối lượng thực hiện ước đạt 70 tỷ đồng;

Bổ sung dự trữ Quốc gia

Khối lượng thực hiện ước đạt 60 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch.

Vốn trái phiếu Chính phủ: Kế hoạch vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ giao là 4.052,52 tỷ đồng tại các quyết định: Quyết định số 2397/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016; Quyết định số 1981/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2015 của Bộ KH-ĐT về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016. Bộ NN-PTNT đã có văn bản số 325/BNN-KH ngày 14/01/2016 triển khai giao kế hoạch và thông báo vốn cho các chủ đầu tư để tổ chức thực hiện.

Kết quả thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ như sau: Khối lượng thực hiện trong 9 tháng năm 2016 của các công trình thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 3.011 tỷ đồng, bằng 74,3% kế hoạch, giải ngân ước đạt 2.635,33 tỷ đồng, bằng 65,03% kế hoạch.