Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – mã STB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016.

9 thang dau nam 2016, loi nhuan truoc thue cua Sacombank dat 550 ty dong - Anh 1

Tính đến ngày 30/9/2016, tổng tài sản của Sacombank đạt 320.056 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Huy động vốn đạt 285.405 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 195.105 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm.

Thu nhập thuần từ lãi quý III/2016 giảm mạnh còn một nửa, chỉ còn 956 tỷ đồng so với 1.907 tỷ đồng cùng kỳ năm 2015. Lũy kế 9 tháng năm 2016, lãi thuần đạt 3.708 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2015. Lý giải theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của Sacombank, khoản mục trả lãi tiền gửi trong 9 tháng tăng rất mạnh gần 70% và lên tới 9.920 tỷ đồng so với 5.841 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh khác của Sacombank khá tốt, đặc biệt là lãi hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng gần 3 lần và đạt 279 tỷ đồng trong quý III/3016, lũy kế 9 tháng đạt 542 tỷ đồng, tăng 1,9 lần so với cùng kỳ năm 2015.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng khởi sắc khi mang lãi về cho Sacombank trong quý III ở mức 27 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 46 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2015 thì cả hai hoạt động này bị âm.

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh cũng mang lại lợi nhuận cho ngân hàng khi quý III và lũy kế 9 tháng năm 2016 đều có lãi lần lượt là 1,2 tỷ đồng và 1,8 tỷ đồng so với mức lỗ cùng kỳ năm 2015.

Sacombank cũng gia tăng được nguồn thu từ dịch vụ khá tốt khi quý III và 9 tháng năm 2016 đều tăng trưởng tương ứng 16% và 22% so với cùng kỳ năm 2015, đạt số tuyệt đối là 347 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm nay chi phí hoạt động cũng tăng mạnh lên mức 1.514 tỷ đồng và 4.239 tỷ đồng, tăng tương ứng 10% và 16% so với cùng kỳ năm 2015.

Chi phí tăng, lãi từ cho vay giảm khiến lợi nhuận trước dự phòng rủi ro tín dụng của quý III cũng giảm mạnh 85% còn 132 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng giảm 60% còn 1.227 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế quý III cũng giảm mạnh 70% còn 187 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng giảm 75% còn 550 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015.

Tỷ lệ nợ xấu tính đến 30/9/2016 ở mức 2,36%, tăng so với mức 1,85% đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ đều tăng mạnh 3 lần so với đầu năm lên mức 922 tỷ đồng và 602 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2016, Sacombank vẫn tăng 10% vào đầu tư trái phiếu Chính phủ lên mức 27.164 tỷ đồng so với đầu năm.

Lan Anh