Các chương trình giải trí trong nước vẫn thường bị than trời về chuyện nhà tài trợ nhúng quá ...