Là số giấy phép kinh doanh tư nhân mà Chính phủ Cuba đã cấp tính từ tháng 10-2010 đến nay, nhằm mở rộng mô hình kinh tế tự doanh với 178 ngành dịch vụ, một phần trong kế hoạch nâng cao hiệu quả nền kinh tế đất nước.