(NDH) Trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam ghi nhận 47,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 289,8 nghìn tỷ đồng, giảm 9,5% về số doanh nghiệp nhưng tăng 14,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Con số trên được Tổng cục Thống kê công bố ngày 26/8, trong đó cũng cho thấy số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký trong 8 tháng của cả nước là 44,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số các doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 6,1 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2013. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng là 708,5 nghìn lao động, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số các doanh nghiệp buộc phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động, có 6,4 nghìn doanh nghiệp giải thể; 7,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 30,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp gặp khó khăn là 339,2 nghìn tỷ đồng, bao gồm vốn đăng ký của các doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể là 49,3 nghìn tỷ đồng; vốn đăng ký của các doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc ngừng hoạt động mà không đăng ký là 289,9 nghìn tỷ đồng.

Trong 8 tháng, tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm là 658,5 nghìn tỷ đồng, bao gồm vốn đăng ký của các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 289,8 nghìn tỷ đồng; vốn đăng ký bổ sung của các doanh nghiệp là 368,7 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, cả nước ghi nhận 10,9 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 8 tháng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2013.

Riêng trong tháng 8, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 5.052 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 27,3 nghìn tỷ đồng, giảm 0,6% về số doanh nghiệp và giảm 13,2% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Trong khi đó, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký của cả nước là 6.681 doanh nghiệp, tăng 35,5% so với tháng trước.

Trung Nghĩa - Người Đồng Hành