(GD&TĐ) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ đối với cấp học mầm non năm học 2011 - 2012.