Qua kiểm tra 8 nhà thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành nhà thuốc tốt (GPP) tại HN, thì cả 8 cơ sở này vẫn có những tiêu chí không đạt như lúc thẩm định hồ sơ. Đặc biệt, có nhà thuốc GPP đã bị đóng cửa vì vi phạm tiêu chuẩn cơ bản.