QĐND - Ngày 24-6, Đảng ủy Binh chủng Tăng-Thiết giáp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2005-2010.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Binh chủng luôn quán triệt sâu sắc Điều lệ Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ, 100% tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ được cấp ủy, UBKT các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ và 8 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Binh chủng nhiệm kỳ tiếp theo. Trong đó, Đảng bộ tập trung vào công tác xây dựng tổ chức đảng TSVM, xây dựng đơn vị VMTD; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hồng Thạnh