Trong suốt 7 tháng qua, gần 7.000 tấn thép phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài về vẫn chưa được thông quan...