Bởi nhiều lý do khác nhau, các sản phẩm giải trí này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý của những người chưa đến tuổi trưởng thành.