Đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, nên Việt Nam cần có các chính sách tạo lực lượng lao động vàng, có chất lượng, đưa đất nước phát triển.