Khó khăn kinh tế trong năm 2013 đã khiến số doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động tăng 11,9% so với năm 2012 với 60.737 doanh nghiệp.

Trong đó, số doanh nghiệp đã giải thể là 9.818 doanh nghiệp, tăng 4,9%; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 10.803 doanh nghiệp, tăng 35,7%; số doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 40.116 doanh nghiệp, tăng 8,6%.

Trong năm 2013, có khoảng 76.955 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 10,1% so với năm 2012 nhưng tổng số vốn đăng ký lại giảm 14,7%, đạt 398,7 nghìn tỷ đồng