() – Đây là nhận định của Bộ Tài chính khi đánh giá về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) trong 6 tháng đầu năm 2011.