Căn nhà 48 Hàng Bông có giá 506 triệu đồng một m2.