Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/5/2013 ước tính đạt 268,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,9% dự toán năm, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Tính từ đầu năm đến 15/5/2013, thu thuế thu nhập cá nhân 21 nghìn tỷ đồng, bằng 38,3% dự toán năm

Cụ thể, theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tổng số thu trên thì thu nội địa là 178,2 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô đạt 42,7 nghìn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 46,1 nghìn tỷ đồng.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 54,2 nghìn tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 41,4 nghìn tỷ đồng; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 38,9 nghìn tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân 21 nghìn tỷ đồng;...

Cũng theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm đến 15/5/2013, tổng chi ngân sách Nhà nước ước tính đạt 335,6 nghìn tỷ đồng, bằng 34,3% dự toán năm.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 62,1 nghìn tỷ đồng; chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi cải cách tiền lương) ước tính đạt 235,2 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ 38,3 nghìn tỷ đồng .

Như vậy, bội chi ngân sách Nhà nước đến ngày 15/5/2013 là 67,2 nghìn tỷ đồng.