Năm 2010, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tiến hành kiểm tra được 13 đơn vị trực thuộc, trong đó có 6 công đoàn cấp trên cơ sở và 17 công đoàn cơ sở. Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tiến hành được 410 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Qua kiểm tra cho thấy, các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam đã được các cấp Công đoàn quán triệt, tập huấn, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch để triển khai đến cơ sở, đoàn viên; chế độ sinh hoạt công đoàn được duy trì và từng bước có sự đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt. Việc thực hiện quy chế dân chủ được quan tâm, các cấp công đoàn chủ động tham gia với thủ trưởng cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức hàng năm... Cũng trong năm 2010, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thực hiện kiểm tra tài chính tại 13 công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở. Ủy ban Kiểm tra các công đoàn trực thuộc đã kiểm tra được 289 cuộc. Kết quả kiểm tra của công đoàn các cấp đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại trong quản lý, sử dụng chi tiêu ngân sách công đoàn, việc thực hiện các nguyên tắc chứng từ..., kịp thời uốn nắn công tác thu, chi ngân sách, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Năm 2011, Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng vào việc giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới; chủ động phát hiện và xác minh, kiểm tra kịp thời khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, các quy định của Công đoàn; tăng cường kiểm tra việc thu nộp, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, coi công tác kiểm tra tài chính là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011; tham gia giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo...