Năm 2010, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tiến hành kiểm tra được 13 đơn vị trực thuộc, trong đó có 6 công đoàn cấp trên cơ sở và 17 công đoàn cơ sở. Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tiến hành được 410 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.