(PL&XH) - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có trách nhiệm tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký Quyết định số 2659/QĐ-BTP về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

Theo đó, từ ngày 3-10-2012, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp sẽ thực hiện 5 chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp bao gồm:

1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

3. Với công tác tư pháp - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, phụng công, thủ pháp, chí công vô tư.

4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ.

5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, thượng tôn pháp luật.

Kèm theo mỗi chuẩn mực Bộ Tư pháp cũng ban hành các diễn giải về nội dung, yêu cầu cụ thể để cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Tư pháp nhận thức và thực hiện đúng đắn, thống nhất.

Theo Bộ Tư pháp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp được xây dựng trên cơ sở quán triệt và thể hiện nổi bật tinh thần những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về công tác tư pháp và người cán bộ tư pháp; phát huy truyền thống xây dựng, trưởng thành và phát triển của ngành và yêu cầu nhiệm vụ, thực tiễn phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Đây là phương châm, kim chỉ nam cho mọi hoạt động nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp và là tiêu chí để bộ, công chức, viên chức của ngành rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có trách nhiệm tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện.

Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử hơn 67 năm xây dựng và phát triển, ngành Tư pháp có một bản chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp chung đối với cán bộ, công chức, viên chức của toàn ngành, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay khi toàn Đảng, toàn dân ta đang quyết tâm thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, tăng cường phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thanh Hải