Sáng ngày 10/11/2016, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Sáng ngày 10/11/2016, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với 444/454 đại biểu có mặt tại hội trường tham gia biểu quyết, bằng 89,88% tổng số đại biểu Quốc hội.

Theo chương trình làm việc, đầu giờ sáng 10/11, Ủy viên Ủy ban thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngay sau đó, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với số phiếu thuận rất cao.

5.000 ti dong giai phong mat bang Du an CHK Quoc te Long Thanh - Anh 1

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với số phiếu tán thành cao.

Theo nội dung Nghị quyết đã được QH thông qua này, tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 tối đa là 2.000.000 tỉ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách Trung ương là 1.120.000 tỉ đồng, gồm vốn nước ngoài 300.000 tỉ đồng, vốn trong nước 820.000 tỉ đồng, trong đó phát hành 260.000 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ (bao gồm 60.000 tỉ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014-2016 chuyển sang), tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250.000 tỉ đồng; Vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỉ đồng.

Điều 3 về Chương trình mục tiêu quốc gia và Dự án quan trọng quốc gia, Nghị quyết nêu rõ:

Bố trí 72.817 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 để thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới là 43.119 tỉ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 29.698 tỉ đồng.

Bố trí 5.000 tỉ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Bố trí 80.000 tỉ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia. QH sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và mức vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 cụ thể cho từng dự án quan trọng quốc gia sau khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư các dự án này theo quy định của Luật Đầu tư công.

Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 cũng được Nghị quyết nêu rõ: Việc phân bổ vốn phải phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, vùng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc phân bổ vốn phải bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và các văn bản liên quan…

Nghị quyết của QH cũng giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công; rà soát, khẩn trương hoàn thiện Danh mục dự án, mức vốn bố trí cụ thể cho từng công trình, dự án, báo cáo Ủy ban thường vụ QH xem xét, cho ý kiến trước ngày 31/01/2017, trước khi giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Các dự án trong Danh mục bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư, tuân thủ nghiêm túc mục tiêu, định hướng, nguyên tắc, thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Trước đó, trong các ngày 22/10 và 01/11/2016, QH đã thảo luận tại tổ, tại Hội trường về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tiếp đó, ngày 08/11/2016, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về Dự thảo Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Thu Dương – Đỗ Thơm