Trong Di chúc, Bác Hồ cho rằng “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng, của dân ta”. Về đoàn kết trong dân ta, Bác Hồ có câu nói nổi tiếng: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”.