Các vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp chủ yếu về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển KT-XH, khiếu nại đòi lại nhà đất trước đây có sử dụng nhưng nay nhà nước đã giao cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng; tranh chấp đất đai giữa các hộ dân,...

4 nam giai quyet khieu nai, to cao o Nghe An - Anh 1

Hồng Toại - Phương Thảo