(Toquoc) - Tổng mức vốn đầu tư của Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hóa giai đoạn 2006 - 2010 là hơn 4,5 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương góp khoảng 55% (2,5 nghìn tỷ đồng), còn lại là vốn từ ngân sách địa phương và vốn huy động khác.