Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết: Ngày 11/11/2011, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Hội người cao tuổi sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội này sẽ nhìn lại những thành công và đóng góp qua 16 năm xây dựng, phát triển tổ chức và hoạt động Hội Người cao tuổi Việt Nam; đồng thời sẽ xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Hội trong thời kỳ mới.

-

Hiện nay, cả nước có 7,4 triệu hội viên Hội người cao tuổi. 16 năm qua, các cấp Hội đã thực hiện có kết quả nhiều chương trình hành động và phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trên cả 3 mặt: Xây dựng Hội vững mạnh, chăm sóc tốt người cao tuổi và phát huy tốt vai trò người cao tuổi.

M.Minh