TP - Qua giải quyết, Sở Tài nguyên-Môi trường Quảng Trị nhận thấy có 30% đơn thư khiếu nại-tố cáo đúng, có đúng có sai 40%, còn lại 30% là sai sự thật.