Bê bối tình dục khiến sự nghiệp của Park Yoo Chun, Park Shi Ho, Go Young Wook tụt dốc.