Sở Công thương Hà Nội vừa công bố rút giấy phép hoạt động đối với 3 công ty kinh doanh hhàng đa cấp là công ty TNHH Network Hoàng Kim; công ty TNHH Isagenix Việt Nam và công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương mại Bông Sen Vàng.