Theo Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Hà Nội, đến tháng 11/2007, có 260 tổ chức tín dụng tại thủ đô và 13 tỉnh thành phố phía Bắc đã tham gia bảo hiểm tiền gửi.