(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học gồm 6 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí và được đánh giá trên thang điểm 100.